Rodina ako nádej a budúcnosť Európy

Naše ciele

  1. Poukázať na hodnotu manželského a rodinného života skrze pozitívne príklady, ktoré majú dlhoročné svedectvo dobrého rodinného života a ktoré môžu byť vzorom hodným nasledovania mladou generáciou.
  2. Zasadiť sa a presadiť rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako nádej a budúcnosť Európy.
  3. Nájsť partnerov s ktorými by sme v hlavných mestách Európy zorganizovali manifestáciu s názvom - Tradičná rodina - nádej a budúcnosť Európy.

Európu zmieta kríza identity a perspektívnej vízie. Dokazuje to okrem iného aj fakt, že národy Európy vymierajú. Umiera viac ľudí ako sa rodí detí. O niekoľko desaťročí sa niektoré národy stanú národnostnými menšinami na území vlastného štátu. Európa speje k demografickej samovražde. Zvrátiť to môže jedine uvedomenie si momentálne tragickej perspektívy a vôľa ju zmeniť.

Nádejou pre perspektívnu budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny založenej na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť. Ak si Európa neuvedomí a nezmení svoj postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

 

Piliere nádeje

Celoživotná vernosť

Každý človek má v sebe túžbu po priateľstve na život a na smrť. Predpokladom takéhoto priateľstva je úprimnosť a vernosť. Najintímnejším priateľstvom založeným na úprimnosti a vernosti je zmluvné manželstvo muža a ženy. Ako ľudia sme krehkí a preto sú krehké aj ľudské vzťahy. Vernosť nielen v dobrých ale hlavne ťažších časoch je ozdobou charakteru človeka. Celoživotná vernosť je prostriedkom naplnenia túžby po priateľstve na život a na smrť.

Obetavosť

Nič cenné sa nedá dosiahnuť bez námahy. Budovanie a každodenné prehlbovanie vzťahov v rodine niečo stojí. Človek môže plne nájsť sám seba iba v opravdivom darovaní seba samého druhým. Šťastie v rodine sa rodí iba v prajnom prostredí, kde obetavosť pre druhého je životodarnou vlahou pre manželov a celú rodinu. Čím je soľ pre jedlo, tým je vzájomná obetavosť pre celoživotne sa rozvíjajúci manželský vzťah.

Zmluvná zodpovednosť

Celoživotný manželský vzťah muža a ženy vyrastá zo vzájomnej dôvery a úprimného rozhodnutia vytrvať spolu v dobrom aj v zlom. Manželstvo je zmluvnou zodpovednosťou muža a ženy. Je verejným vyjadrením úprimnosti a rozhodnutia vytrvať spolu aj časoch skúšok a ťažkostí. Zmluvná zodpovednosť pomáha chrániť vzájomnú manželskú dôveru a vytvára stabilné základy na rozvoj celoživotného vzťahu lásky.

Pošlite nám prosím príbeh Vašej rodiny na info@pastorbonus.sk